Menu

Хотел Казанлък ***На 08/11/2021 г. БИМАКС ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. За преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проектното предложение е с наименование: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. За преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Главната цел на проекта е oсигуряването на оперативен капитал за БИМАКС ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта се изразяват в осигуряването на оперативен капитал за БИМАКС ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19, включително запазване на дейността на дружеството след приключване на проекта, както и запазване на заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България и е в съответствие с изискванията на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“.

Общата стойност на проекта е 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско финансиране и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 08/11/2021 г.
Край на проекта: 08/02/2022г.